Share this page:

Empowering Language Models with Knowledge Graph Reasoning for Open-Domain Question Answering

Ziniu Hu, Yichong Xu, Wenhao Yu, Shuohang Wang, Ziyi Yang, Chenguang Zhu, Kai-Wei Chang, and Yizhou Sun, in EMNLP, 2022.

Download the full text


Abstract


Bib Entry

@inproceedings{hu2022empowering,
  title = {Empowering Language Models with Knowledge Graph Reasoning for Open-Domain Question Answering},
  author = {Hu, Ziniu and Xu, Yichong and Yu, Wenhao and Wang, Shuohang and Yang, Ziyi and Zhu, Chenguang and Chang, Kai-Wei and Sun, Yizhou},
  booktitle = {EMNLP},
  year = {2022}
}

Related Publications