Faculty

Kai-Wei Chang

Director

Plus Lab -- Nanyun (Violet) Peng

Also check our sister Plus Lab at UCLA.

PhD Researchers

Wasi Uddin Ahmad

Low-resource NLP

Jieyu Zhao

Fairness in NLP

Md. Rizwan Parvez

Language model

Kuan-Hao Huang

Robustness in NLP

Tao Meng

Incidental supervision

Liunian Harold Li

Machine common sense

Dat Duong

Co-advise w/ Eskin

Kareem Ahmed

Co-Advise w/ Broeck

Undergraduate and Master Researchers

Di Qu

Short phrase clustering

Jesse Cai

Short phrase clustering

Shanxiu He

Machine common sense

Yihe Deng

gender bias in publications

Zhubo Deng

Loanword analysis

Weijia Shi


Junyu Guo

Master at UCLA

Visiting Students

PhD Alumni

Muhao Chen

Postdoc at UPenn

Other Alumni

Da Yin


Eleanor Jiang


Fan Yin


Quanyu Long


Shengyu Jia


Zhenxin Xiao


Pei Zhou

PhD Student at USC

Siyu Wang


Hanwen Jiang

graduate student at UCSD

Haoxiang Zhang


Chen Xia


Chao Jiang

PhD student at OSU

Jayanth


Sudharsan Krishnaswamy


Puchin Chen

Google

Peter Kim


Evelyn Chen

Amazon

Hsin-Yu Fan Chiang


Daphne Chiou

Google

Zhechao Huang

Master at MIT