Faculty

Kai-Wei Chang

Director

PhD and Postdoc Researchers

Kuan-Hao Huang

Robustness in NLP

Tao Meng

Incidental supervision

Harold (Liunian) Li

Vision-and-Language

Wade (Da) Yin

Social commonsense

Fan Yin

Model interpretation

Christina Chance


Cheng-Fu Yang


Amita Kamath


Joe O'Connor


Di Wu

Keyphrase Generation

Kareem Ahmed

Co-Advise w/ Broeck

Anaelia Ovalle

Co-Advise w/ Sarrafzadeh

Masoud Monajatipoor

Co-Advise w/ Scalzo

Tanmay Parekh

Co-Advise w/ Peng

Arjun Subramonian

Co-Advise w/ Sun

Hritik Bansal


Undergraduate and Master Researchers

Jingnong Qu


Nikil Selvam


Elaine Wan


PhD/Postdoc Alumni

Md. Rizwan Parvez


Wasi Uddin Ahmad

Amazon

Jieyu Zhao

Assistant Professor at USC in 2023

Sunipa Dev

Google

Muhao Chen

Research Assitant Professor at USC/ISI

Dat Duong

NIH

Other Alumni

Shanxiu He


Weijia Shi

PhD Student at UW

Zhubo Deng


Yihe Deng


Jesse Cai


Eleanor Jiang


Quanyu Long


Shengyu Jia


Zhenxin Xiao


Pei Zhou

PhD Student at USC

Siyu Wang


Hanwen Jiang

PhD student at UT-Austin

Haoxiang Zhang


Chen Xia


Chao Jiang

PhD student at GaTech

Puchin Chen

Google

Peter Kim


Evelyn Chen

Amazon

Hsin-Yu Fan Chiang


Daphne Chiou

Google

Zhechao Huang

Master at MIT

Sudharsan Krishnaswamy


Di Qu