Faculty

Kai-Wei Chang

Director

PhD and Postdoc Researchers

Yiwei Wang

Postdoc, ANSR

Tao Meng

Constrainted Learning/Decoding

Harold (Liunian) Li

Vision-and-Language

Wade (Da) Yin

Geo-Diverse NLP

Fan Yin

Explainable NLP

Christina Chance

NLP Fairness

Cheng-Fu Yang

Embodied NLP

Amita Kamath

Vision-and-Language

Joe O'Connor

ModelInterpretation

Di Wu

Keyphrase Generation

Anaelia Ovalle

Inclusive NLP

Pan Lu

Machine Reasoning

Kareem Ahmed

Co-Advise w/ Broeck

Masoud Monajatipoor

Co-Advise w/ Yang

Tanmay Parekh

Co-Advise w/ Peng

Arjun Subramonian

Co-Advise w/ Sun

Hritik Bansal

Co-Advise w/ Grover

Xueqing Xu

Co-Advise w/ Peng

Elaine Wan

NLP Fairness

Zongyu Lin

Co-Advise w/ Sun

Xiao Liu

Visiting Student from PKU

Undergraduate and Master Researchers

Jingnong Qu


PhD/Postdoc Alumni

Kuan-Hao Huang

Postdoc at UIUC

Md. Rizwan Parvez

Bosch Research

Wasi Uddin Ahmad

Amazon

Jieyu Zhao

Assistant Professor at USC in 2023

Sunipa Dev

Google Research

Muhao Chen

Assitant Professor at UC Davis

Dat Duong

NIH

Other Alumni

Nikil Selvam

PhD Student at Stanford

Shanxiu He


Weijia Shi

PhD Student at UW

Zhubo Deng


Yihe Deng

PhD Student at UCLA

Jesse Cai


Eleanor Jiang

PhD Student at ETH

Quanyu Long


Shengyu Jia


Zhenxin Xiao


Pei Zhou

PhD Student at USC

Siyu Wang


Hanwen Jiang

PhD student at UT-Austin

Haoxiang Zhang


Chen Xia


Chao Jiang

PhD student at GaTech

Puchin Chen

Google

Peter Kim


Evelyn Chen

Amazon

Hsin-Yu Fan Chiang


Daphne Chiou

Google

Zhechao Huang

Master at MIT

Sudharsan Krishnaswamy


Di Qu